به علت محدودیت بانکی کلیه استرداد وجه ها فقط به کارت ملت امکان پذیر می باشد

به علت محدویت بانکی کلیه استرداد وجه ها فقط به کارت ملت امکان پذیر می باشد


رزرواسیون گوهر
>