عـدم پـذيـرش مسـافر ويلچــري در پـروازهـاي آرجـي

درپروازهاي آر جي مسافر ويلچري پذيرفته نمي شود در صورت رزرو کليه مسسئوليت و عواقب  عدم پذيرش مسافر بر عهده شخص رزرو گيرنده مي باشد


رزرواسیون گوهر
>